Zasady studiowania

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19), a niekiedy także w innych budynkach Politechniki Warszawskiej.

Program studiów obejmuje 214 godzin zajęć i trwa dwa semestry. Zajęcia obejmują wykłady, z których większość prowadzona jest w formach maksymalizujących aktywność uczestników (m.in. wykorzystujących system FACIL wspierający naukę i pracę w grupach) oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń/laboratoriów/warsztatów/projektów prowadzonych w kilkunastoosobowych grupach.

 

Zasady studiowania

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych, zdanie wszystkich egzaminów (P-WZP, P-SZP, P-TNZ) oraz egzaminu końcowego, który jest przeprowadzany w formie egzaminu akredytowanego Agile PM Foundation. Nie ma pracy dyplomowej.


Dyplomy, certyfikaty

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia" wydane przez Politechnikę Warszawską;
 • certyfikat PRINCE2 Foundation (po zdaniu egzaminu);
 • certyfikat AGILE PM Foundation (po zdaniu egzaminu);
 • podstawowy certyfikat umiejętności facylitacji wg modelu Process Iceberg na poziomie Development wydawany przez brytyjski instytut ILM (Institute of Leadership and Management).

 

Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach praktycznych jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia tych zajęć. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych. W takiej sytuacji sposób zaliczenia tych zajęć wyznaczany jest indywidualnie.

 

Kontrola wyników nauczania

Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest zaliczenie zajęć praktycznych i zdanie egzaminu (jeśli dotyczy danego przedmiotu).

W każdym semestrze organizowane są 2 egzaminy. Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu. Na egzaminach można korzystać z materiałów dydaktycznych: książek i notatek; nie wolno natomiast korzystać z komputerów, telefonów komórkowych itp. Egzamin końcowy jest organizowany zgodnie z regułami przeprowadzania egzaminu AGILE PM Foundation i jest egzaminem akredytowanym, którego zdanie kończy się otrzymaniem certyfikatu AGILE PM Foundation.

 

Oceny

W przypadku przedmiotów egzaminacyjnych oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Dla pozostałych - ocena zajęć laboratoryjno-projektowych (ocena wyliczana jest ze średniej z ocen za zaliczenie poszczególnych bloków zajęć).

Oceny z przedmiotów wyznaczane są w akademickiej skali ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3,5 (dość dobra), 4 (dobra), 4,5 (ponad dobra), 5 (bardzo dobra).

Ocena końcowa jest wystawiana wg skali:

 • 2 (niedostateczna) - średnia < 3,
 • 3 (dostateczna) - 3,0 =< średnia < 3,5,
 • 3,5 (dość dobra) - 3,5 =< średnia < 3,9,
 • 4 (dobra) - 3,9 <= średnia < 4,3),
 • 5 (bardzo dobra) - średnia >= 4,3).

 

Informacje o noclegach

Dla studentów spoza Warszawy proponujemy następujące opcje:

Pokoje gościnne ul.Polna 50 (na przeciwko gmachu, gdzie odbywają się zajęcia)
koszt pokoju:

 • 1 os. 132 zł i 104 zł
 • 2 os. 202 zł i 140 zł

Dom gościnny Sezam ul. Górnośląska 14 (dłuższy spacer od Gmachu Elektroniki) koszt pokoju:

 • 1 os. 75 zł
 • 2 os. 120 zł