Przedmioty

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

P-WZP: PROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI P-SZP: STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI P-UMP: UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
P-TNZ: TECHNIKI I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
P-WPZ: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 

Wprowadzenie do zarządzania - "Przez współpracę do skuteczności - klucz do nowoczesnego zarządzania"

Kompleksowe zarządzanie jakością (ang. Total quality management; TQM) jako filozofia zarządzania organizacją i podejście do optymalizacji i doskonalenia procesów biznesowych. 8 zasad TQM. Omówienie współczesnych metod, technik, koncepcji i narzędzi, które pozwalają na skuteczne wdrażanie podejścia TQM w przedsiębiorstwie: Kazein, 5S, FMEA, SixSigma, JIT, Kanban. Reorganizacja procesów biznesowych (business process reingeneering) a zwiększanie rentowności i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Najlepsze praktyki przywódcze w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praktyczne wyzwania związane z wdrażaniem przywództwa partycypacyjnego w organizacjach.

Zarządzanie kompleksową jakością (ang. total quality management; TQM), które stało się źródłem sukcesu japońskiej gospodarki lat 1960-90, to zasada doskonalenia wszystkiego, przez wszystkich i nieustannie. Jej wdrożenie nie jest jednak proste, wymaga bowiem przezwyciężenia wielu zakorzenionych stereotypów myślowych. W szczególności dotyczy to interpretacji gospodarczych i społecznych zjawisk, gdzie zbyt często zawierzamy zawodnemu ?zdrowemu rozsądkowi?, ale w największej mierze zasadom budowania zespołu, gdzie miejsce władzy i współzawodnictwa powinna zająć współpraca.

Wielu współczesnych liderów to liderzy władzy, bo w krótkiej perspektywie władza jest skuteczna, daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala kształtować świat tak, jak byśmy chcieli, aby wyglądał. Daje nam też poczucie niezależności, siły i wolności. Liderzy władzy mają poczucie, że wiele mogą. Dopiero po czasie przychodzi gorzkie rozczarowanie.

Skuteczność jest pozorna, bo ludzie zaganiani do pracy przestają pracować natychmiast po tym, jak przestajemy ich zaganiać. Bezpieczeństwo jest pozorne, bo stale grozi nam bunt na pokładzie. Nie możemy nikomu wierzyć. W każdej chwili musimy być przygotowani na podstępny atak. Pozorna jest też niezależność i wolność, bo przypominamy policjanta trzymającego na muszce groźnego bandytę. Ani na chwilę nie możemy opuścić broni. Bandytę możemy zabić, ale nigdy zmusić, by dobrowolnie poszedł za nami. Bo nigdy i nikogo nie można zmusić, by coś robił dobrowolnie.

Są też liderzy, którzy wybrali współpracę. Ci przede wszystkim wiele muszą. Muszą umieć przekonać innych do swojej wizji świata. Muszą umieć powiedzieć "nie wiem", "boję się", "pomóż mi". Muszą budować swoją pozycję w zespole opartą na zaufaniu, empatii, partycypacji, jawności i uczciwości do bólu. Ci liderzy stale coś muszą. Z wyjątkiem jednego: nie muszą nikogo zmuszać by pracował.

Liderzy współpracy wiele też mogą. Mogą wyjechać na urlop bez obawy, że zespół się rozpadnie. Mogą powierzyć innym podejmowanie wielu trudnych decyzji. Mogą mieć pewność, że o problemach w zespole dowiedzą się pierwsi, a nie ostatni. Mogą też być pewni, że jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego.

I tak to jest z tą władzą i współpracą. A wybór należy do nas i nigdy nie jest za późno.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


Wstęp do zarządzania projektami

Omówienie zarządzania projektami jako dziedziny wiedzy. Specyfika zarządzania projektem - tymczasowość, cykl życia projektu, cykl życia produktu. Jak zaplanować, jak zrealizować, jak zakończyć z sukcesem projekt. Rola Kierownika Projektu - obowiązki i wyzwania. Zakres, czas, koszt jako główne osie w projekcie. Konieczność zarządzania ryzykiem i zmianami. Standardy zarządzania projektami i ich charakterystyka. Projekty w kontekście organizacji, grupy projektów. Projekty jako przedsięwzięcia realizowane w otoczeniu technologii oraz jako przedsięwzięcia realizowane w środowisku ludzi. Przykłady projektów.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


Programy, portfele projektów, organizacja projektowa

Podejście projektowe w zarządzaniu organizacją/firmą - organizacje zorientowane projektowo. Aktualne trendy rozwoju zarządzania projektami w organizacjach/firmach. Rola i podstawowe zadania Biura Zarządzania Projektami (ang. PMO). BZP jako centrum zarządzania projektami oraz istotne ogniowo wspomagania strategii biznesowej. Zarządzanie programami. Portfel projektów i zarządzanie portfelem projektów. Dobre praktyki budowy i funkcjonowania Biura Zarządzania Projektami.

Czas trwania zajęć: 8h - wykład


Konstruowanie uzasadnienia biznesowego. Studia możliwości i wykonywalności.

W przygotowaniu...

Czas trwania zajęć: 4h - wykład + 4h - ćwiczenia


PMBOK Guide - przegląd standardu

Program zajęć obejmuje wprowadzenie do standardu PMBOK Guide, przegląd procesów zarządzania projektami oraz obszarów zarządzania projektem. W trakcie zajęć przyjrzymy się standardowi oraz najlepszym praktykom zebranym w PMBOK Guide 4th Edition. Główny nacisk będzie położony na umiejętność zastosowania PMBOK Guide w rzeczywistych projektach w taki sposób, jaki jego twórcy to zamierzyli, czyli do usprawnienia działania zespołów projektowych, a nie tworzenia niepotrzebnej dokumentacji. Omówimy zastosowanie poszczególnych metodyk i narzędzi w dostosowaniu do wielkości organizacji oraz poziomu skomplikowania projektu.

Obok standardu Project Management Institute nie można przejść obojętnie. Ulepszany od lat pozwala na budowanie solidnego fundamentu dla każdego typu projektu. Zrozumienie go pozwala na skuteczne poruszanie się zarówno w projektach realizowanych metodykami zwinnymi, start-up'ach oraz dużych projektów inwestycyjnych w branży budowlanej.

W trakcie zajęć przyjrzymy się standardowi oraz najlepszym praktykom zebranym w PMBOK Guide 4th Edition pod kątem ich praktycznego zastosowania w projektach, a także dostosowania do wielkości organizacji oraz poziomu skomplikowania projektu. Analizując strukturę i uszeregowanie kolejnych procesów będziemy w stanie określić w jaki sposób można wykorzystać wiedzę zawartą w PMBOK Guide do rozpoczęcia, zaplanowania oraz realizacji projektu.

Program zajęć obejmuje wprowadzenie do standardu PMBOK Guide, przegląd procesów zarządzania projektami oraz obszarów zarządzania projektem. Główny nacisk będzie położony na umiejętność zastosowania PMBOK Guide w rzeczywistych projektach w taki sposób jaki jego twórcy to zamierzyli, czyli do usprawnienia działania zespołów projektowych, a nie tworzenia niepotrzebnej dokumentacji.

PMBOK Guide nie należy do najłatwiej przyswajalnych lektur, natomiast zdecydowanie może służyć pomocą kierownikowi projektu, który potrafi z niego korzystać.

Czas trwania zajęć: 14h - wykład


Planowanie i zarządzanie komunikacją w projekcie

Zasady skutecznej komunikacji i jej wpływ na sukces projektu. Tworzenie planu komunikacji jako narzędzia usprawniającego zarządzanie projektem w tym szczególnie definiowanie  ryzyk oraz sposobów komunikowania się w trudnych sytuacjach. Narzędzia wspierające motywowanie zespołu do działania, w tym wartościowa informacja zwrotna w różnych fazach komunikacji. Rola indywidualnych preferencji i jak poznać swój styl komunikowania się. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej dzięki czemu uczestnicy w bezpiecznych warunkach mogą przećwiczyć różnorodne techniki komunikowania się, jednocześnie otrzymując informację zwrotną.

Czas trwania zajęć: 8h - warsztaty


Metodyka IPMA

Omówienie standardu IPMA - kompetencje związane z zarządzaniem projektami w trzech obszarach (technicznym, behawioralnym i kontekstowym czyli 46 składowych kompetencji kierownika projektu jako osoby zajmującej się planowaniem i kontrolowaniem przedsięwzięcia). Omówienie czteropoziomowego procesu certyfikacji - certyfikacja w Polsce prowadzona przez Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) w języku polskim.

Czas trwania zajęć: 1h - wykład


Metodyki i podejścia dziedzinowe

W przygotowaniu...


Wytwarzanie systemów IT

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z przebiegiem procesu tworzenia systemów IT. Przedstawione zostaną dwie kategorie projektów informatycznych: projekty polegające na wdrożeniu gotowego oprogramowania i projekty, w ramach których oprogramowanie tworzone jest od podstaw. Omówione zostaną poszczególne etapy, wykonywane czynności i ich rezultaty. Następnie zaprezentowane zostaną możliwe realizacje procesu wytwarzania oprogramowania zaczynając od klasycznego modelu kaskadowego i modelu V, poprzez model konstrukcji prototypów, model przyrostowy i iteracyjny, a kończąc na komercyjnej metodyce wytwarzania systemów informatycznych RUP (Rational Unified Process).

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


Metodyki lekkie (Zwinne zarządzanie projektami informatycznymi na przykładzie Scruma)

Zwinne praktyki zarządzania projektami powstały w latach 90-tych ubiegłego wieku jako odpowiedź na zyskujące wtedy popularność 'tradycyjne' metodologie. Firmy, takie jak Toyota czy Xerox, potrzebowały zupełnie nowego podejścia, by uzyskać przewagę konkurencyjną w świecie, w którym wszyscy rozbudowywali procesy wytwórcze oraz produkowali niezliczone ilości dokumentacji projektowej. W 2001 roku powstał Agile Manifesto podsumowujący zwinne idee i praktyki wspólne dla różnych wypracowanych niezależnie sposobów wytwarzania oprogramowania. Najbardziej popularnym zwinnym podejściem do prowadzenia projektów jest Scrum - w prosty sposób pozwalający wprowadzić w życie zwinne ideały (3 artefakty, 3 role, 4 rodzaje spotkań).

Podczas wykładu zaprezentowany będzie Agile Manifesto wraz z omówieniem stojącym za nim ideałów. Następnie zostanie dokładnie przedstawiony Scrum - artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, wykres Burn Down), role (Zespół, Product Owner, Scrum Master), spotkania (Daily Scrum, planowanie sprintu, demo sprintu, retrospekcja) - wraz z praktycznymi doświadczeniami uzyskanymi podczas wdrażania Scruma w jednej z największych firm polskiego internetu. Opisane zostaną również zarysy innych zwinnych praktyk, takich jak eXtreme Programming (jedna z najstarszych) i Kanban (jedna z najnowszych). Ostatnia część wykładu będzie poświęcona najistotniejszym wyzwaniom stojącym dziś przed zwinną społecznością, takim jak certyfikacje, czy duże lub wielokulturowe i georozproszone zespoły.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


APQP Wyprzedzające planowanie jakości wyrobu

Wstęp
 • APQP to próba wprowadzenia standardu prowadzenia projektów oraz ich wzajemnej synchronizacji
 • To także próba wprowadzenia skutecznych standardów komunikacji w organizacji i pomiędzy organizacjami
Cel wykładu
 • Zapoznanie uczestników z metodologią zaawansowanego planowania jakości (APQP).
Program szkolenia

Informacje wstępne

 • APQP - nazwa,
 • stosowanie APQP.

Etapy procesu APQP

 • organizowanie zespołu,
 • zasady komunikowania się,
 • planowanie,
 • projektowanie i rozwój produktu,
 • projektowanie i opracowanie procesu,
 • zatwierdzenie produktu i procesu,
 • ocena zwrotna i działania korygujące.

Obieg dokumentacji

 • kolejność przygotowywania dokumentów,
 • związki pomiędzy dokumentami.

Czas trwania zajęć: 3h - wykład


Inne obszary zarządzania projektami - Jak skutecznie i bezpiecznie przygotować i poprowadzić rejs

Skipper jako kierownik projektu? Rejs jako projekt? Przygotowania do rejsu to wspaniałe ćwiczenia z planowania w praktyce.

Nawigacja - to przykład zarówno planowania jak i monitorowania i kontroli. Choroba morska, zabezpieczenie meteo - zarządzanie ryzykiem.
Jak skutecznie i bezpiecznie przygotować i poprowadzić rejs - to temat wykładu kapitana Piotra Lewandowskiego.

Czas trwania zajęć: 2h - wykład


Projekt jako zmiana - zarządzanie zmianą

Zmiana jako stały element wynikający z realizacji projektu. Uwzględnianie różnorodności procesów oraz czynników otoczenia, biznesu i psychologii zachowań. Różne podejścia i modele zarządzania zmianą oraz narzędzia do wykorzystania przy planowaniu i wdrażaniu projektu. Mechanizmy psychospołeczne zmiany na poziomie indywidualnym i całej organizacji. Modele ustrukturyzowanej analizy symptomów negatywnej zmiany i jej przyczyn, narzędzia badania i modyfikacji wpływu zewnętrznych i wewnętrznych sił wspierających lub hamujących realizację projektów. Praca nad planem rozwoju osobistego czyli jak uzyskać wysoką ?sprawność? w sytuacjach zmiany. Całość zajęć prowadzona w formie interaktywnej, z wykorzystaniem facylitacji, a wyniki pracy grupy, oparte na doświadczeniach i wiedzy każdego uczestnika, uzupełnione poprzez elementy wykładowe doświadczonego praktyka.

Czas trwania zajęć: 8h - warsztaty


Sztuka przewodzenia w projekcie

Zagadnienie przywództwa i jego istotne znaczenie dla kierowników, osób zarządzających zespołami projektowymi. Profil prawdziwego przywódcy i zasady rozwoju umiejętności przewodzenia w praktyce projektowej. Stereotypy i typowe błędy w budowaniu własnej osobowości i relacji interpersonalnych.

Skuteczne zarządzanie projektami oznacza stosowanie zasady primus inter pares czyli pierwszy wśród równych. Zanim staniesz się liderem projektu, powinieneś skupić się na swoich indywidualnych osiągnięciach. Znajdujesz się w sytuacji, kiedy to na Ciebie spada odpowiedzialność za wyniki i motywowanie innych, z których wielu było do tej pory równymi stopniem współpracownikami, Do Twoich obowiązków należy również stworzenie spójnego zespołu z grupy indywidualistów.

Czas trwania zajęć: 6h - wykład


Metodyka PRINCE2

Program szkolenia akredytowanego - dokładne poznanie brytyjskiej metodyki prowadzania projektów PRINCE2 (komponenty i procesy PRINCE 2) oraz przygotowanie do egzaminu (certyfikat znajomości metodyki PRINCE 2 na poziomie Foundation) oraz jego przeprowadzenie w ramach zajęć - każdy będzie miał okazję do uzyskania certyfikatu.

Czas trwania zajęć: 22h - wykład w ramach szkolenia certyfikacyjnego


Motywowanie uczestników projektu

Jak zmotywować zespół na starcie i jak utrzymać motywację do końca? Teoria a praktyka w zakresie motywacji ? najskuteczniejsze czynniki motywujące z uwzględnieniem mniej konwencjonalnych. Jak zintegrować motywowanie w zarządzaniu projektem z istniejącymi w firmie rozwiązaniami systemowymi w zakresie zarządzania.

Narzędzia i metody pracy, ze szczególnym podkreśleniem indywidualnej postawy oraz roli budowania zaangażowania (odpowiedzialność za rezultaty swoich działań).

Czas trwania zajęć: 6h - wykład


Budowa i zarządzanie zespołem projektowym

Budowanie relacji interpersonalnych w zespole - metody i modele rozpoznania mapy zespołu. Zasady pracy zespołu.

Zaufanie, jego budowa i odbudowa. Rozwój kompetencji społecznych umożliwiających skuteczną współpracę, automotywację i radzenie sobie z konfliktami. Budowanie efektywnej komunikacji w zespole, umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, przyjmowanie ról w pracy zespołu.

Czas trwania zajęć: 8h - wykład


PMO (Project Management Office)

Wydawałoby się, że stworzenie jednostki wspierającej zarządzanie projektami jest bardzo proste, tymczasem większość firm w Polsce, w których funkcjonuje PMO uważa, że PMO mogłoby funkcjonować lepiej, lub że w nieznacznym stopniu wspiera Kierowników Projektów. Dla wielu z nas PMO kojarzy się z jednostką, która wymaga raportów oraz innych często zbędnych dokumentów od Kierowników Projektów. Tymczasem PMO powinno wspierać zarówno Kierownictwo oraz przede wszystkim Kierowników Projektów - ułatwiając i przyspieszając ich pracę.

Na warsztacie dowiecie się Państwo:

- czym jest PMO oraz jakie są jego rodzaje

- jaki jest dostępny wachlarz usług świadczonych przez PMO

- w jaki sposób stworzyć PMO, które będzie odpowiadało potrzebom Państwa firmy

- w jaki sposób dostosować rozwój PMO do wzrostu dojrzałości projektowej Państwa firmy

- oraz wiele innych praktycznych zagadnień z zakresu zarządzania projektami.

Czas trwania zajęć: 8h - warsztaty


Efektywna praca zespołu - sztuka i umiejętność facylitacji

Poznanie modeli, narzędzi i technik, które pozwalają organizować spotkania, tak aby zapewnić pełne zaangażowanie każdego uczestnika i skutecznie osiągnąć założone cele spotkania - praca z modelem Process Iceberg profesjonalnej facylitacji, jako sprawdzonej metody budowania zaangażowania interesariuszy w projekcie. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzia facylitatora, które  w znacznie podnoszą efektywności pracy zespołu projektowego, szczególnie w sytuacjach chaosu i trudnych do precyzyjnego określenia problemów. Warsztat prowadzony w modelu facylitacji, z wykorzystaniem zaawansowanych technik zbierania i przetwarzania danych, przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu. Metody pracy i komunikacji stymulujące zaangażowanie i osobiste poczucie odpowiedzialności za powodzenie projektu.

Przedstawienie roli facylitatora spotkania jako katalizatora procesu pracy grupy nad złożonymi zagadnieniami, dopasowującego na bieżąco procesu pracy do aktualnej sytuacji na spotkaniu z uwzględnieniem indywidualnych preferencji uczestników.

Uczestnicy zajęć mają prawo do certyfikatu międzynarodowego instytutu ILM (Institute of Leadership and Management), co jest pierwszym etapem w pełnym programie szkoleniowym Process Iceberg Facilitation Skills prowadzonym we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem w Leeds.

Poniżej wypowiedź jednego z absolwentów studiów:

"Warsztaty zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie. Były to jedne z najbardziej wartościowych w których uczestniczyłem do tej pory. Głównie dlatego, że technika przeprowadzenia sprowadzała się do jak największego zaangażowania uczestników. Jednym słowem czułem się bardziej uczestnikiem niż słuchaczem. Zdaję sobie sprawę, że wiedza, która została przekazana jest tylko kroplą w morzu o nazwie facylitacja, jednak wychodząc z warsztatów wiedziałem już, że te kilka podstawowych technik przydatnych przy prowadzeniu spotkań wykorzystam w codziennej pracy." Michał Przesław

Czas trwania zajęć: 14h - warsztaty


Negocjacje w zarządzaniu projektami: sztuka, zasady, techniki

Celem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji, przećwiczenie kolejnych etapów negocjacji i nabycie umiejętności analizy sytuacji negocjacyjnej z perspektywy wszystkich uczestników. Problematyka wykładu obejmuje:

 • Strategie i style negocjacyjne: negocjacje problemowe, pakietowe, pozycyjne. BATNA jako narzędzie budowania siły w negocjacjach
 • Przygotowanie do negocjacji: metacele w negocjacjach projektowych; alternatywy, warunki brzegowe, pełnomocnictwa, definiowanie interesów i stanowisk, trójkąt satysfakcji: interesy rzeczowe, proceduralne i psychologiczne. Negocjacje doraźne i strategiczne. Zarządzanie priorytetami w rozmowach negocjacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o studia przypadków (case studiem), treningi zadaniowe, gry negocjacyjne, zadania symulacyjne i krótkie wykłady teoretyczne.

Cele

Zdobycie wiedzy na temat przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji.

Nabycie umiejętności analizy sytuacji negocjacyjnej z perspektywy wszystkich uczestników i realizatorów projektu Przećwiczenie kolejnych etapów negocjacji.

Poznanie narzędzi ważnych w analizie sytuacji oraz partnerów w negocjacjach.

Moduł I Strategie i style negocjacyjne.

Negocjacje problemowe: główne zasady rozwiązań satysfakcjonujących obie strony,

Negocjacje pozycyjne. BATNA jako narzędzie budowania siły w negocjacjach, znaczenie pozycji otwarcia dla dalszego przebiegu negocjacji, zakotwiczanie rozmów. Konsekwencje rozwiązań wygrany-przegrany.

Negocjacje pakietowe. Negocjowanie kliku uzależnionych od siebie kwestii. Elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań.

Moduł 2 Przygotowanie do negocjacji

Metacele w negocjacjach projektowych

Dobre przygotowanie: alternatywy, warunki brzegowe, pełnomocnictwa

Zdefiniowanie interesów i stanowisk jako sposób na budowanie satysfakcji obu stron procesu negocjacyjnego. Jak i po co poznawać prawdziwe interesy partnerów.

Zarządzanie procesem negocjacyjnym w momencie rozpoczynania projektu i w trakcie jego realizacji

Trójkąt satysfakcji. Czym są interesy rzeczowe, proceduralne i psychologiczne? Satysfakcja z relacji a wynik w negocjacjach.

Kształtowanie umiejętności zarządzania priorytetami w rozmowach negocjacyjnych i znajdowania równowagi pomiędzy interesami różnych grup kontrahentów. Praca w zespołach zadaniowych.

Negocjacje doraźne i strategiczne (krótko i długoplanowe). Dookreślenie celów i priorytetów w procesie negocjacyjnym w zależności od typu negocjacji. Szukanie alternatywnych rozwiązań.


Metody prowadzenia zajęć

Trening zadaniowy: ćwiczenie wprowadzanych narzędzi i technik.

Gry negocjacyjne i zadania symulacyjne: trenowanie umiejętności negocjacyjnych.

Studia przypadków (case studies): analiza sytuacji przygotowanych przez trenerów.

Krótkie wykłady teoretyczne: usystematyzowanie wiedzy.


Czas trwania zajęć: 4h - wykład + 4h - ćwiczenia


Zarządzanie konfliktem

Wykład pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z diagnozowaniem przyczyn konfliktów, zarządzaniem konfliktami i świadomym kierowaniem procesem ich rozwiązywania. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

 • Czym jest konflikt? Źródła konfliktów. Właściwości sytuacji konfliktowej: pętla wzmacniająca.
 • Diagnozowanie konfliktów. Wprowadzenie modelu koła konfliktu.
 • Rola szefa projektu w rozwiązywaniu konfliktów. Dynamika konfliktu.
 • Konflikty w zespole projektowym, konflikty jawne i ukryte, wzorce zachowań w konflikcie, eskalacja konfliktu
 • Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwiązywanie konfliktów: skuteczna komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, asertywna interwencja, przekształcanie konfliktu we współpracę, zarządzanie emocjami w konflikcie.

Cele

 • Doskonalenie umiejętności związanych z diagnozowaniem przyczyn konfliktów.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej konfliktów i sposobów zarządzania nimi.
 • Nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów w trakcie realizacji projektu.
 • Nabycie umiejętności świadomego kierowania procesem rozwiązywania konfliktów.

Najważniejsze zagadnienia

 • Czym jest konflikt? Źródła konfliktów. Właściwości sytuacji konfliktowej: pętla wzmacniająca, co napędza konflikt.
 • Diagnozowanie konfliktów. Wprowadzenie modelu koła konfliktu.
 • Rola szefa projektu w rozwiązywaniu konfliktów. Dynamika konfliktu.
 • Konflikty w zespole projektowym:
  • znaczenie konfliktu w życiu zespołu
  • jak rozpoznać konflikt - konflikty jawne i ukryte
  • jak ludzie reagują na konflikt - wzorce zachowań w konflikcie
  • jak zapobiegać eskalacji konfliktu.
 • Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Rozwiązywanie konfliktów:
  • podstawy skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych
  • umiejętność wyrażania własnego zdania, informacja zwrotna, asertywna interwencja
  • przekształcanie konfliktu we współpracę.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami w konflikcie, umiejętność ich kontrolowania jako warunek wyjścia z konfliktu.

Czas trwania zajęć: 6h - ćwiczenia


Public relations i kształtowanie wizerunku projektu

Problematyka wykładu:

 • Rola komunikacji w przedsiębiorstwie, praca z agencją PR
 • Strategia, taktyka, mechanika - planowanie działań komunikacyjnych
 • Komunikowanie wewnątrz organizacji
 • Unikanie i zarządzanie kryzysami komunikacyjnymi

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


Jak być dobrym sponsorem?

Jako jedna z najczęstszych przyczyn podawanych przez Kierowników Projektów w odpowiedzi na pytanie: 'Czemu projekt zakończył się niepowodzeniem?' jest 'Brak wsparcia Sponsora'. Dlatego wiele firm kładzie nacisk na to, aby każdy projekt posiadał Sponsora. Ale czy to wystarczy? Czy Sponsor jest rzeczywiście jedynie osobą finansującą Projekt? Funkcja Sponsora jest równie wymagająca jak Kierownika Projektu, gdyż w dużej mierze od Sponsora zależy czy projekt zrealizuje swoje cele. Dobry Sponsor powinien być... - no właśnie, jaki? I tego dowiecie się Państwo na tym krótkim wykładzie.

Czas trwania zajęć: 2h - wykład


Zarządzanie zakresem projektu

Zarządzanie zakresem projektu i jego powiązanie z planowaniem, budżetowaniem i monitorowaniem postępów projektu. Kontrola projektu pozwalająca uniknąć tzw. płynięcia zakresu, jest jednym z czynników zmniejszających ryzyko niepowodzenia projektu.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


Zarządzanie projektem metodą łańcucha krytycznego

Jak zrealizować projekt na czas dzięki metodzie łańcucha krytycznego?

Problematyka wykładu:

 • Jakie są główne problemy w zarządzaniu projektami?
 • Jakie są ich przyczyny?
 • Jakie są ukryte założenia tradycyjnego zarządzania projektami?
 • Czym różni się środowisko jednoprojektowe od środowiska wieloprojektowego i wielo-jednoprojektowego?
 • Jakie są trzy zasady zarządzania projektami wg łańcucha krytycznego (critical chain)?
 • Jak zbudować naprawdę użyteczny plan i harmonogram projektu?
 • Co robić, a czego nie robić, by skończyć projekt na czas?
 • Jak skrócić czas realizacji projektu o połowę, nie zwiększając budżetu ani nie rezygnując z jakości?

Rekomendowana lektura:

Eliyahu Goldratt, Łańcuch krytyczny. Książka dostępna na http://sklep.mintbooks.pl/products/goldratt-lancuch-krytyczny-mint

Czas trwania zajęć: 4h - wykład


Planowanie oparte na produktach i zarządzanie jakością

Planowanie w projektach z uwzględnieniem techniki planowania opartego na produktach; planowanie jakości i sterowanie realizacją planu. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą korzystać z jednego z najnowocześniejszych programów komputerowych wspierających planowanie i sterowanie realizacją planów.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład + 4h - ćwiczenia


Zarządzanie ryzykiem dla Kierowników Projektów

Celem wykładu jest zaprezentowanie najpopularniejszych metod zarządzania ryzykiem: zdefiniowania punktów projektu najbardziej narażonych na błędy, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i oszacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia, planowania i monitorowania działań zaradczych oraz tworzenia planów awaryjnych (contingency planning). Zaprezentujemy zaawansowane techniki zarządzania ryzykiem: przykłady rejestrów ryzyk, werbalizacja ryzyk, wykorzystanie intuicji i emocji w zarządzaniu ryzykiem. W oparciu o studia przypadku omówimy najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem, popełniane na etapie definiowania, planowania i wdrażania projektu, w zależności od kultury organizacyjnej i systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie Ryzykiem dla Kierowników Projektów

? dzięki Wykładowi będziesz mógł lepiej:

 • zrozumieć korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem, czyli poświęcania czasu na:
  • identyfikację i ewaluację ryzyk,
  • planowanie i monitorowanie działań zaradczych
 • zrozumieć korzyści wynikające z rejestrowania ryzyk
 • poznać metodę zarządzania ryzykiem
 • zdobyć umiejętność stosowania ww. metody w praktyce

Opis zajęć:

 • Cele i korzyści zarządzania ryzykiem
 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem w projekcie: identyfikacja i ewaluacja ryzyk, planowanie i monitorowanie działań zaradczych
 • Korzyści wynikające z rejestrowania (werbalizacji) ryzyk, przykłady rejestrów ryzyk
 • Wykorzystanie intuicji i emocji do zarządzania ryzykiem w projekcie

Program:

 • wykład 1: podstawy zarządzania ryzykiem: identyfikacja i ewaluacja ryzyk, planowanie działań zaradczych
 • ćwiczenie 1: zaplanowanie i prezentacja planu projektu, analiza ryzyka, ponowne planowanie projektu z uwzględnieniem wyników analizy
 • wykład 2: zaawansowane techniki zarządzania ryzykiem: przykłady rejestrów ryzyk, werbalizacja ryzyk, wykorzystanie intuicji i emocji w zarządzaniu ryzykiem
 • ćwiczenie 2: zarządzanie ryzykiem w praktyce (w projektach realizowanych przez uczestników zajęć)

Opis ćwiczeń:

Cz.1

 • Indywidualne zaplanowanie tego samego projektu (szacowanie czasu i kosztu realizacji oraz korzyści wynikających z jego realizacji)
 • porównanie różnic (czas, koszt i efekty teoretycznie powinny być podobne, w praktyce różnice są bardzo duże)
 • analiza przyczyn różnic, identyfikacja szans i zagrożeń wpływających na czas, koszt, efekt
 • ponownie zaplanowanie projektu z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka

Cz.2

 • identyfikacja i ewaluacja ryzyk w projektach realizowanych przez uczestników zajęć
 • planowanie działań zaradczych

Zajęcia poprowadzi Jacek Mamot, doświadczony konsultant i trener oraz prezes firmy specjalizującej się w zarządzaniu projektami wysokiego ryzyka.

Jacek Mamot to człowiek z pasją, który chce i potrafi dzielić się swoim doświadczeniem. Niezwykłe jest to, że wykorzystuje swoją mądrość do obiektywnego wskazania kierunków, a nie popychania w stronę konkretnych rozwiązań. Mam wrażenie, że to dzięki temu podejściu (które skłania do przemyśleń :) wykład "zarządzanie ryzykiem vs. zarządzanie kryzysem" spotkał się z najbardziej entuzjastycznym spośród wszystkich przyjęciem uczestników.
Paweł Aleksiun Kierownik Zespołu Programistów Biuro Plus Lewandowski S.J.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład + 2h - ćwiczenia


Harmonogramowanie czynności

Podstawowe definicje (czynności, operacje, zadania, zasoby, zdarzenia), klasyfikacja zasobów, czas jako zasób, wirtualny model "systemu operacyjnego". Sposoby wizualizacji harmonogramu, miary jakości harmonogramów. Metody harmonogramowania, reguły priorytetowe, sieć przedsięwzięcia, metoda ścieżki krytycznej, metoda PERT. Harmonogramowanie przy ograniczonych zasobach. Problemy przydziału zasobów do czynności.

Czas trwania zajęć: 4h - wykład + 8h - ćwiczenia


Konstruowanie i zarządzanie budżetem projektu

W przygotowaniu...

Czas trwania zajęć: 4h - ćwiczenia


Ścieżka rozwoju Kierownika Projektu

Po każdym zakończonym przeze mnie kursie czy też szkoleniu z zarządzania projektami myślałam 'ok, skończyłam - ale co dalej?'. Podczas tego krótkiego wykładu chcemy Państwu zaproponować do wyboru wiele ścieżek rozwoju w zakresie zarządzania projektami. Każdy z Państwa stworzy indywidualny plan dalszego rozwoju - gdyż jak to było powiedziane w jednym z żartów w odpowiedzi na pytanie 'jak się dostać do filharmonii' - 'ćwiczyć, młody człowieku, ćwiczyć !'.

Czas trwania zajęć: 2h - wykład


Współczesne problemy zarządzania projektami

W przygotowaniu...

Czas trwania zajęć: 2h - wykład